Vyhledávání

Obsah stránky

Možnost odložení platby daně

čtvrtek, 08. říjen 2020 // ÚŘAD INFORMUJE

Text // Násedlovice


Finanční úřad pro Jihomoravský kraj v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu upozorňuje veřejnost na možnost požádat o odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky. Stačí podat vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení poplatník žádá. Tuto možnost mohou využít i poplatníci, kteří mají potíže při úhradě daně způsobené mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru.

Vše též na webu finanční správy.

Vzor žádosti o posečkání
Finanční úřad pro …
Žádost o povolení posečkání
Na úvod uveďte, o jakou daňovou povinnost se jedná (daň, o jejíž posečkání úhrady je žádáno).
Např.: Dne … jsem podal daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2020, v němž jsem vyčíslil daň
ve výši … Kč. Tuto částku daně jsem z důvodu … neuhradil včas a nyní jsem povinen kromě daně uhradit dále úrok z prodlení
(případně se může dále jednat i o pokutu za opožděné tvrzení, bylo-li daňové přiznání učiněno po lhůtě).
Dále uveďte všechny důvody, proč objektivně nemůžete uhradit hned celou částku najednou, a dále z jakých zdrojů
bude částka v budoucnu uhrazena. Vše musí být již k žádosti doloženo (k žádosti přiloženými doklady nebo v žádosti
navrženými důkazy, které má finanční úřad již k dispozici či je může provést).
Nakonec navrhněte termín úhrady daně / termíny splátek, v nichž můžete částku daně / částky splátek uhradit.
Např.: Z výše uvedených důvodů žádám o povolení posečkání úhrady daně z přidané hodnoty za zdaňovací období únor
2020 (popř. i o posečkání úhrady úroku z prodlení či o posečkání pokuty za opožděné tvrzení) v částce … do … (termín
úhrady, v případě více splátek je vhodné přiložit navrhovaný splátkový kalendář).
V ………… dne ……
Jméno a příjmení
DIČ
Vaše další identifikační údaje