Vyhledávání

Obsah stránky

Čistička odpadních vod

 

Od června 2015 byl zahájen trvalý provoz ČOV Násedlovice. Jelikož informací není nikdy dost, tak bychom vám také chtěli připomenout, co je možné do kanalizace vlastně vypouštět.

Kanalizace je určena pro komunální a průmyslovou odpadní vodu a je konstruována tak, aby dokázala tuto odpadní vodu odvádět. Není však určena pro jakékoliv odpady, které nepatří do odpadních vod (ať se již jedná o tuhé či kapalné látky). To, jaké odpady lze vypouštět do kanalizace, určuje tzv. Kanalizační řád.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách, a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci s cílem zamezit nedovolenému znečišťování povrchových i podzemních vod při dodržení podmínek bezpečnosti obsluhy a nepřekročení kapacitních možností kanalizační sítě a ČOV. Jakékoliv napojování na veřejnou kanalizaci je podmíněno souhlasným stanoviskem provozovatele veřejné kanalizace. Toto stanovisko si je povinen zřizovatel přípojky zajistit již k žádosti o povolení přípojky, respektive povolení vlastní stavby.

K žádosti o kanalizační přípojku doloží žadatel kvalitu a množství vypouštěných odpadních vod – to není požadováno u staveb pro bydlení. V tomto článku bychom vám rádi primárně vyjmenovali základní látky, jež do kanalizace nepatří.

Josef Lojan, místostarosta obce