Vyhledávání

Obsah stránky

Komunální odpad

Pokles množství komunálního odpadu

Děkujeme všem, kdo se zapojili do třídění odpadu a přispívají tak k ochraně životního prostředí. 

Bioodpady

Od 3.4.2013 se v naší obci sváží bioodpad. Vývoz probíhá tak, že sudý týden se vyváží bioodpad  a lichý týden komunální odpad. Díky tomu, že se zapojujete do třídění odpadů zůstala výše poplatku za sběr odpadů na občana stejná. Tříděním domácího odpadu na  komunální a bioodpad se obci nezvednou náklady na ukládání na skládce a tak se v příštím roce nebude muset zdražovat poplatek za občana.

Název Soubor Velikost
Bioodpad <span style="white-space: nowrap;>pdf pdf 563 kB


Kontejnery na textil

Pomáhejte charitě AIDED, pomůžete potřebným, přírodě i sobě

Dne 9.10.2013 zajistila Obec Násedlovice ve spolupráci s charitativní a ekologickou společností AIDED-EU čtyři speciální kovové kontejnery určené ke sběru obnošeného šatstva, lůžkovin, obuvi, bytového textilu, použitých hadrových, plyšových i jiných hraček.

Prostřednictvím vaší obce chce sdružení AIDED-EU hlavně poděkovat všem občanům Násedlovic za velmi cenné dary v podobě odloženého textilu a dalšího materiálu, který v průběhu letních měsíců Násedlovičtí ve velkém množství připravili po několika písemných výzvách před své domy ke svozu po letošních povodních. Díky těmto rychlým a četným darům mohlo sdružení AIDED-EU zajistit dostatek oděvů i dalšího např. úklidového materiálu pro oběti povodní, a to nejen u nás, ale i v Německu a Rakousku. Díky těmto darům může dál zajišťovat materiál pro lidi v nouzi např. v Pákistánu, Afghánistánu i arabských zemích. V současné době se rozhořely velké občanské nepokoje v Egyptě, hrozí válečný konflikt v Sýrii. Přibývá běženců v Turecku, Itálii i jiných zemích. Bez oděvů a obuvi je mnoho potřebních v zemích východní a severní Afriky. Pro mezinárodní humanitární projekty Charita AIDED dodává 30 – 50 % výtěžku celkového objemu své sbírkové činnosti. Použitý textil nachází příjemce také v regionálních stacionářích pro potřebné, sociálních zařízeních či útulcích pro zvířata. Zájemci z regionů na jihu Moravy takto odčerpají mezi 10 – 20 % sbírek. Technicky zpracovatelného materiálu se po mobilním sběru, v kontejnerech, individuálních sbírkách a jiných formách sběru shromáždí asi čtvrtina. Jde o již pro účely dalšího využití nepoužitelný textil, který se průmyslově zpracovává pro výrobu čisticích pomůcek nebo izolačních hmot. Zbylých 5 - 15 % je zatím odpad, který se termicky zhodnocuje, tedy ekologicky likviduje ve spalovnách a využívá na výrobu tepla. Tento model využití však bere za své v mimořádných situacích, kdy je charita AIDED-EU plně připravena co nejrychleji zmírnit následky humanitárních katastrof u nás doma a v našem evropském prostoru a pro tento účel vlastně vznikla. Řada jiných zájemců o zmíněné komodity s dary důvěřivých občanů totiž obchoduje a i když se humanitárním posláním zaštiťuje, zajímají je především výtěžky po zhodnocení sbírek.

Díky tomu, že se do nového systému AIDED operativně zapojilo i vedení vaší obce, může „srdíčková“ charita svým partnerům garantovat potřebné množství „suroviny“ pro humanitární využití. Díky operativnosti vedení obce Násedlovice se mohou jeho občané prostřednictvím sdružení AIDED prakticky přímo podílet na celosvětové humanitární pomoci pouze tím, že nebudou odkládat již použité šatstvo, lůžkoviny, bytový textil, prádlo, ručníky, obuv v párech a hračky do směsného odpadu, ale odloží je do bílých kontejnerů se srdíčkem pro ty, kteří je ještě mohou používat. Pomáhají tak navíc své obci snižovat náklady na svoz a likvidaci směsného odpadu, a tím šetří i vlastní kapsu. Tímto chováním navíc budou velmi výrazně chránit své životní prostředí, neboť textil na skládkách představuje velké nebezpečí pro kontaminaci spodních vod. Vedení obce má navíc záměr organizovat čtvrtletně vlastní mobilní sběr použitého textilu, botů a hraček, kdy by se mohla v případě velkého výtěžku srdíčková charita s obcí podělit tak, aby iniciativa byla odměněna.

Zapojte se i vy. Kontejnery na textil jsou béžové, s výraznými polepy a u nás v Násedlovicích se s nimi můžete setkat u kulturního domu a u katolického hřbitova. Tím, že své čisté obnošené šatstvo a jiný použitý textil, případně páry bot nebo funkční hračky zabalené do igelitového pytle odložíte do našich kontejnerů pomůžete především přírodě, ale zároveň své obci šetřit náklady na svoz netříděného odpadu, lidem v nouzi a hlavně sami sobě.

Jana Vlková, AIDED-EU

 

Komunální odpad

Starostka obce žádá občany, aby dodržovali pravidla svozu komunálního odpadu. 

Pro účely odstranění odpadů je uživatel povinen nádoby plnit pouze upraveným komunálním odpadem a popelem, přičemž úpravou směsného komunálního odpadu před jeho uložením na skládku se v souladu s § 2 odst. F. vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky rozumí minimálně vytřídění nebezpečných složek, komodit určených ke zpětnému odběru a využitelných složek, případně vytřídění dalších složek. Do nádob je přísně zakázáno ukládat žhavý nebo mokrý popel, tekuté odpady, hořlaviny, žíraviny, výbušniny, uhynulá zvířata nebo jejich části a jiné škodlivé a znečišťující odpady. Do nádob nesmí být rovněž ukládaný přilnavé odpady a odpady do nádoby neskladné a těžké – výkopová zemina, kamení, cihly, stavební suť, větve. Hmotnost naplněné popelnice nesmí překročit 80 kg a nesmí být plněna přes horní okraj. Hmotnost pytle nesmí překročit z důvodů manipulace 10 kg. Prosíme občany, aby nenechávali odpad u naplněných sběrných nádob a kontejnerů.

 
Sběrný dvůr nebezpečného odpadu do naší obce pravidelně přijíždí a občanům je sběr oznámen hlášením a letáčky do domů. V roce 2021 přijede 26.6. v době od 9 - 10 hod. ke kulturnímu domu. Do sběrného dvora nebezpečného odpadu firmy Ekor mohou občané Násedlovic vozit nebezpečný odpad v průběhu roku bezplatně.
Do nebezpečného odpadu patří: obaly obsahující zbytky nebezpečných látek,absorpční činidla, filtry, čistící tkaniny, olej, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, nepoužitelná léčiva, pesticidy, AKU baterie, zářivky, výbojky, vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky – lednice, televizory, radiopřijímače, pneumatiky, monočlánky, brzdové kapaliny, vyřazené elektrické a elektronické zařízení, rtuť.

Sběrný dvůr v Násedlovicích je otevřen březen - listopad každou poslední sobotu v měsící 8-12 hodin. Je zde kontejner na objemný odpad, suť a železo. Také je možno zde odevzdat elektrospotřebiče, jejichž odvoz zajišťují Mladí hasiči Násedlovice. Suť je zpoplatněna dle množství: 100 Kč/vozík za os. auto (cca 300 kg). Žádáme místní podnikatale, aby materiál ze svého podnikání likvidovali na své náklady (např. polysteren nebo suť).

 

Na tříděný odpad má naše obec sedm hnízd.

u prodejny potravin
v Dědině
nad OÚ
za bytovkou
u katolického hřbitova
u kulturního domu
u Dvora
bílé sklo
lahve od nápojů,skleněné nápoje, tabulkové sklo
barevné sklo
barevné láhve
plasty
plastové nádoby a lahve, kelímky od jogurtů, výrobky z plastů, polystyren, sáčky a folie
papír
krabice,lepenka,karton,kancelářský  papír,sešity,noviny,reklamní letáky,časopisy
sběrný dvůr u bývalého kravína je otevřen každou poslední sobotu od března do listopadu
železný odpad
kovový šrot
objemný odpad
a suť
zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění

Domovní odpad se v naší obci vyváží každý lichý týden ve středu v ranních hodinách.