Vyhledávání

Obsah stránky

Knihovna

 

 

Místní knihovna je otevřena:

v úterý:    14:00-17:00 hodin

v pátek:   16:00-18:00 hodin

 
Knihovnicí je paní Lucie Plachá. 

Webové stránky naleznete zde.

V  knihovně je k dispozici  bezplatný internet, výměnný fond knih, a meziknihovní služby. Dle domluvy s knihovnicí lze využít služby internetu i mimo výpůjční hodiny.

Provozní řád pro práci s Internetem v knihovně v Násedlovicích

 
Služby Internetu může v knihovně využívat každý uživatel knihovny starší 10 let se čtenářským průkazem platným pro daný kalendářní rok. Jednorázové využití  je možné bez čtenářského průkazu.
Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.
 
Uživatel si předem může objednat užívání Internetu osobně, nebo telefonicky na čísle 775 227 748. Doba prodlení je maximálně 15 minut. Zamluvení stanice lze stejným způsobem zrušit.
 
Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno zanášet do  počítače počítačové viry a podobné algoritmy. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač. Na počítači je povoleno používat pouze služeb Internetu.
 
Informace a soubory získané při práci s Internetem si může uživatel odnést disketě, zakoupené u knihovnice. Z důvodu bezpečnosti proti zavirovaní počítače není dovoleno používat diskety vlastní.
 
Je dovoleno používat služeb www. Pomocí elektronické pošty a služby FTP může uživatel odesílat vlastní soubory, které si přinesl na disketě, nebo CD. Uživatel je povinen předložit tato média pracovníkovi knihovny ke kontrole antivirovým programem.
 
Elektronickou poštu je možné používat prostřednictvím veřejně přístupových poštovních služeb (post.cz a pod.)
Uživatel nesmí žádnou formou přispívat k šíření právně napadnutelných informací pomocí sítě Internet, jako například šíření pornografie, nacistických hesel, stahování a prohlížení dokumentů podporující rasovou nesnášenlivost, ohrožování mravní výchovy mládeže, porušování autorských práv a podobně. Za obsah souborů prohlížených na Internetu nenese provozovatel  Obec Násedlovice žádnou odpovědnost.
 
Obecní knihovna v Násedlovicích nenese odpovědnost za obsah souborů stažených s Internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení.
 
V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovníkem knihovny přístup k internetu ukončen.
 

Tematické kufříky

V knihovně lze zapůjčit hrací kufříky pro malé děti na různá témata (např. zachránáři, barvy, zvířata).

KNIHOVNÍ ŘÁD 

Obecní knihovny v Násedlovicích

 
Zastupitelstvo obce Násedlovice schválilo usnesením č.  dne 2.10.2007 podle § 4,odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) tento knihovní řád.
 
I.Základní ustanovení
Čl.1
Poslání a činnost knihovny
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č.257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.
 
Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby
1.      Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak,jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby
b)meziknihovní služby
c) informační služby
d) přístup na internet
2.      Knihovna poskytuje služby uvedené v odst.1 tohoto Knihovního řádu. Tyto služby poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č . 257/2001 sb., knihovního zákona, tzn. Že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.
3.      Veškeré finanční částky (manipulační poplatky,sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem,který je přílohou tohoto KŘ.
 
 
II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb
Čl. 3
Registrace uživatele
1.      Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
2.      Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje : jméno,přijmení,bydliště a datum narození.
3.      Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
4.      Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů,Havelkova 22, 13000 Praha 3.
5.      Osobní údaje bude knihovna zpracovávat podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,k čemuž zřizovatel schválí Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně,která je přílohou tohoto KŘ.                                        
                                                             
Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
1.      Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
2.      Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření,může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
3.      Připomínky,podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.
 
Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky
1.      Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení,které mu knihovna poskytuje.
2.      Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
3.      Uživatel může kopírovat na formátované disky informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.
4.      Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohli mít vliv na provoz počítače,dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jim zanesenými počítačovými viry.
5.      Získané informace a data (v jakékoliv formě,na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům.Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat,rozmnožovat,kopírovat,půjčovat,sdílet,distribuovat (ani v počítačové síti),prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
6.      Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č.121/2000 Sb., autorský zákon)
 
 
III. Výpůjční řád
Čl.6
Zpřístupňované knihovní dokumenty
1.      Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu,z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb.
2.      Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 
Čl.7
Rozhodnutí o půjčování
1.       Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6
Tohoto KŘ s výjimkou dokumentů : 
a.       kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b.       které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
c.      jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv,šíření fašistické,rasistické,pornografické liter.apod.)
d.      které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím mezi knihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.
                                                              
Čl. 8
Postupy při půjčování
1.      Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout,ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise,resp.v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
2.      Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu (ústně)
 
Čl. 9
Výpůjční lhůty
Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 4.týdny.Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu,případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 
Čl. 10
Vracení vypůjčeného dokumentu
1.      Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu,popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
2.      Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním,psaním poznámek na okraj a nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 
Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu
1.      Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
2.      Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.
3.      Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu vypůjčky.
4.      Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby,dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
5.      Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě,účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
6.      Jestliže uživatel ani po upomenutí nevrátí půjčený dokument,bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
7.      Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
   
             
IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu
Čl.12
Ztráty a náhrady
1.      Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
2.      O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna.Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu.Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo neúčelné,může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání,jiné dílo,a nebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
3.      Uživatel je povinen hradit i všechny náklady,které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
4.      Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 
Čl. 13
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
1.      Poplatek z prodlení:
a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem,který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty.Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den,kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
2.      Vymáhání nevrácených výpůjček:
a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
3.      Ztráta průkazu uživatele:
a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.
 
Čl.14
Náhrada všeobecných škod
1.      Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku,§ 442,odst. 2,kde se stanoví:"škoda se hradí v penězích,požádá-li však o to poškozený a jeli to možné a účelné,hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.")
2.      Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
 
 
V.Závěrečná ustanovení
1.      Výjimky z Knihovní řádu povoluje vedoucí knihovny
2.      Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy
3.      Ruší se Knihovní řád ze dne 3.10.2002
4.      Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.
 
 
VI. Přílohy Knihovního řádu
1.      Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Násedlovicích.
2.      Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.