Vyhledávání

Obsah stránky

Víceúčelové sportoviště

 

Provozní řád víceúčelového sportovního areálu obce Násedlovice

 
1. Účel užívání a řízení provozu
Sportovní areál je majetkem Obce Násedlovice a je určen pro různorodé sportovní aktivity především občanů obce, provozované v souladu s tímto provozním řádem a technickými podmínkami daného sportoviště.
Provozovatelem sportovního areálu je obec Násedlovice, provoz sportovního areálu zajišťuje a řídí správce, který je schválen obecním zastupitelstvem.
Všichni uživatelé sportovního areálu jsou povinni dodržovat základní pravidla uvedená v tomto provozním řádu a chovat se vždy tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost jejich vlastní, jiných uživatelů a nebyl jakýmkoliv způsobem poškozován nebo neúměrně opotřebován sportovní areál.
Každý uživatel nese plnou odpovědnost za vlastní bezpečí a plnou odpovědnost za případnou újmu nebo škody vzniklé jemu, jiným uživatelům nebo majiteli sportovního areálu, které svým jednáním způsobí. Při užívání sportovního areálu organizací, společenským sdružením apod. nese odpovědnost za případné škody a újmy na majetku a zařízení sportovního areálu vedoucí organizace  či sdružení nebo jím pověřená osoba.
 
2. Podmínky pro uživatele sportovního areálu
- Na hřišti s umělým povrchem lze provozovat tenis, volejbal, košíkovou, malou kopanou.
- Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky, botasky, cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry, apod.), jízda na kole, kolečkových bruslích.
- Jízdní kola a kočárky je zakázáno vozit na hřiště s umělým povrchem.
- Dětem mladším 6-ti let je vstup do areálu povolen je v doprovodu dospělé osoby.
- V celém sportovním areálu je zákaz kouření.
- Nošení nápojů do sportovního areálu je povoleno pouze v plastových uzavíratelných lahvích.
- Zákaz vodění psů do celého areálu
- Uživatel si při převzetí sportoviště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případné zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše do provozní knihy. Pokud tak uživatel neučiní nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny po ukončení jeho užívání správcem areálu či dalším uživatel při přebírání sportoviště.
- Po  ukončení užívání je uživatel povinen uvést hrací plochu do původního stavu a provést úklid jím používaných zařízení a prostor. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který provede o události zápis do provozní knihy, včetně jména, adresy a ověření totožnosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil.
- Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání sportovního areálu nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků sportovního areálu, nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu. Při opakování porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit z užívání sportovního areálu a to na dobu neurčitou osoby, případně organizace, které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.
 
3. Provozní doba
Veřejnost
pondělí – pátek 13,00 hod. – 22,00 hod.
sobota – neděle 8,00 hod. – 22,00 hod.
V době pondělí – pátek od 8,00 hod. – 12,00 hod. je možné jiné využití po dohodě se správcem areálu.
 
4. Poplatky za užívání sportovního areálu

Užívání sportovního areálu je 100,-Kč na hodinu, v ceně je i užívání sociálního zařízení v budově  kulturního domu.
Děti, studenti, důchodci a ZTP 50,- Kč
Pernamentka 80,- Kč
Od poplatku bude  osvobozena organizace TJ Morávia  pouze v rámci tréninku.
 
5. Údržba sportovního areálu
- Údržbu sportovního areálu jako je sečení trávy, ořez stromků bude zabezpečovat  obec pomocí pracovníků obce Násedlovice, zalévání zeleně bude prováděno dle potřeby správcem areálu, a to z vodovodního řadu.
Asfaltové hřiště sloužící k tanečním zábavám a v zimě jako kluziště bude udržovat správce, který v zimních měsících bude napouštět vodu na ledovou plochu.
K areálu víceúčelového sportoviště patří i sociální zařízení v budově kulturního domu, o jehož údržbu se postará správce.

6. Závěrečná ustanovení
Zastupitelstvo obce Násedlovice si vyhrazuje právo změny provozního řádu.
 
Tento provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce dne 27.9.2006 s platností od 1.10.2006
                                                                                 
Vlasta Mokrá
starosta obce